علم آب و هوا تاریخچه | 1966 - 2012 | Manabe در حال حاضر روز

آب و هوا اکتشافات علم: 1966 - 2012

منبع تصویر SKS CC3.0 | Translatiion آلمانی بزرگ or کوچک

قسمت 3 از 3

200-سال پس از کشف علمی درباره تغییر جهانی آب و هوا

اقتباس شده از مقاله جان میسون در SkepticalScience.com.

خلاصه در حال پیشرفت است.

قسمت 2 <<

سری کامل

CO2.زمین قسمت 1: 1820 - 1930 | تبدیل فوریه به آرنیوس [SKS 1]

CO2.زمین قسمت 2: 1931 - 1965 | Hulburt به Keeling در [SKS 2]

CO2.زمین قسمت 3: 1966 - 2012 | Manabe در حال حاضر روز [SKS 3]

SKS تاریخ علم آب و هوا (1820 در حال حاضر روز | نسخه طولانی)

مربوط

AIP Weart | کشف گرمایش جهانی (کتاب آنلاین)

CO2.زمین Weart | کشف گرمایش جهانی