علم آب و هوا تاریخچه | 1966 - 2012 | Manabe در حال حاضر روز

 آب و هوا اکتشافات علم: 1966 - 2012

منبع تصویر  SKS CC3.0   | ترجمه آلمانی  بزرگ or کوچک

 

 

قسمت 3 از 3

200-سال پس از کشف علمی درباره تغییر جهانی آب و هوا

اقتباس شده از مقاله جان میسون در SkepticalScience.com.

 

خلاصه در حال پیشرفت است.

قسمت 2 <

 

 

سری کامل

 

CO2.زمین  قسمت 1: 1820 - 1930 | تبدیل فوریه به آرنیوس  [SKS 1]

CO2.زمین  قسمت 2: 1931 - 1965 | Hulburt به Keeling در  [SKS 2]

CO2.زمین  قسمت 3: 1966 - 2012 | Manabe در حال حاضر روز  [SKS 3]

SKS  تاریخ علم آب و هوا (1820 در حال حاضر روز | نسخه طولانی)

 

مربوط

 

AIP  Weart | کشف گرمایش جهانی (کتاب آنلاین)

CO2.زمین  Weart | کشف گرمایش جهانی