جو تنها مخزن انتشار کربن در تمدن نیست. این صفحه اقیانوس ها را وارد تصویر می کند. با مقیاس های طولانی تر ، بیشتر کاربن های ساطع شده امروز در اقیانوس پایان می یابند.

 

 اقیانوس اسیدی: توضیح داده شده در 60 ثانیه

 

منبع WXhift | شاخص های آب و هوایی: اسیدی شدن اقیانوس ها [وب + یوتیوب]