جو تنها مخزن برای انتشار تمدن کربن است. این صفحه به ارمغان می آورد اقیانوس به تصویر. در مقیاس های زمانی طولانی تر، بیشتر از carbn امروز ساطع پایان خواهد رسید تا در اقیانوس.

اقیانوس اسیدی: توضیح داده شده در 60 ثانیه

منبع WXhift | شاخص آب و هوا: اسیدی شدن اقیانوس ها [وب + یوتیوب]

CO2 گذشته  CO2 حاضر.  CO2 آینده.