یک گروه از دانشمندان آب و هوا استرالیا ما در حال تغذیه شنوایی ادعا می کند که تغییرات آب و هوایی واقعی توسط افرادی که علم آب و هوا مطالعه نشده است. و آنها سرخوردگی خود را با این فیلم پست تر از استاندارد یا میزان متداول منتشر شد.

من یک دانشمند هستم آب و هوا

لینک های مرتبط

شرکت سریع 2011 "من یک دانشمند آب و هوا،" تغییر آب و هوا پست تر از استاندارد یا میزان متداول ویدئو

یوتیوب 2011 من یک دانشمند هستم آب و هوا - نسخه توسعه یافته (پاک)

یوتیوب 2011 من یک دانشمند هستم آب و هوا - نسخه توسعه یافته (بدون سانسور)

آیتونز من یک دانشمند هستم آب و هوا (برای اولین بار دانلود آیتونز)

بیشتر موسیقی

یوتیوب 2015 TurtugaBlanku | رپ نبرد طبیعت: قطب شمال در مقابل قطب جنوب