3 زمین: گذشته، حال، آینده

 

همکاری2سایت earth اعداد بزرگ و سیاره ای را در یک زمینه جمع می کند بنابراین تغییرات برای اکثر افراد قابل درک است. در این صفحه برخی از این اعداد بزرگ و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر معرفی می شود.