جلسه 22nd از کنفرانس طرف های ذینفع (COP 22) به UNFCCC است انتظار می رود نوامبر 7 - 18، 2016. مراکش ارائه شده به میزبان این COP.

منبع اطلاعات

IISD رویداد: UNFCCC COP 22

مربوط

CO2.زمین 21 COP | کنفرانس پاریس آب و هوا 2015