این صفحه از لینک های داده برای کمک به شما مجموعه داده منبع شما به دنبال پیدا کردن آغاز شد.

CO2 اطلاعات | سال 0 به 2014

مجموعه داده ها توسط موسسه جوی و آب و هوا علوم (وارد شدهIAC) در Eidgenössische Technische هوخشوله در زوریخ، سوئیس.

IAC سوئیس CO جهانی2 سالانه [اکسل]

IAC سوئیس CO جهانی2 ماهیانه [اکسل]

CO2 صفحات داده

Scripps UCSD Mauna Loa CO2 داده ها + اولیه Mauna Loa CO2

NOAA-ESRL موضوعات داغ در CO2 + CO2 داده ها

CO2.زمین CO سالانه2 + CO ماهانه2 + CO روزانه2

بیشتر داده ها و اطلاعات

NOAA-NCDC مجموعه داده های هسته ای یخ در مرکز اطلاعات جهانی

NOAA-NCDC مجموعه داده Paleoclimate

NOAA-NCDC Climae آنلاین داده ها (شامل داده های اخیر)

CO2 گذشته  CO2 حاضر.  CO2 آینده.