Mauna Loa CO2

مارس 2019

NOAA-ESRL

SCRIPPS UCSD

مارس 2019

411.97 ppm

411.97 ppm

مارس2018

409.41 ppm

409.25 ppm

مارس 2017

407.22 ppm

407.06 ppm

آخرین بروز رسانی: Apr 12 2019
Apr 4 2019
نمایش داده: NOAA | CO2.زمین Scripps

Mauna Loa رصدخانه (MLO) | CO جوی2
میانگین غلظت ماهانه | ppm = قطعات در میلیون

دو رکورد مستقل از CO2 تغییرات به صورت موازی در Mauna Loa. نمودار نشانگر دو رکورد با هم در پایین موجود است Scripps CO2 وب سایت برنامه.

زبانه زیر استفاده کنید برای مشاهده آخرین CO ماهانه2 داده ها، نمودار و لینک های مرتبط.

CO2 گذشته  CO2 حاضر.  CO2 آینده.