Mauna Loa CO2

سپتامبر 2019

NOAA-ESRL

SCRIPPS UCSD

سپتامبر 2019

408.54 ppm

408.55 ppm

سپتامبر2018

405.51 ppm

405.59 ppm

سپتامبر 2017

403.37 ppm

403.27 ppm

آخرین بروز رسانی: اکتبر 7 2019
اکتبر 7 2019
نمایش داده: NOAA | CO2.زمین Scripps

Mauna Loa رصدخانه (MLO) | CO جوی2
میانگین غلظت ماهانه | ppm = قطعات در میلیون

دو رکورد مستقل از CO2 تغییرات به صورت موازی در Mauna Loa. نمودار نشانگر دو رکورد با هم در پایین موجود است Scripps CO2 وب سایت برنامه.

زبانه زیر استفاده کنید برای مشاهده آخرین CO ماهانه2 داده ها، نمودار و لینک های مرتبط.

CO2 گذشته  CO2 حاضر.  CO2 آینده.