CO روزانه2

بارگذاری…: بارگذاری…

بارگذاری…: بارگذاری…

Mauna Loa CO2

دسامبر 2019

NOAA-ESRL

SCRIPPS UCSD

دسامبر 2019
411.76 ppm 411.85 ppm
دسامبر 2018 409.07 ppm 409.23 ppm
دسامبر 2017 406.81 ppm 406.75 ppm
آخرین بروز رسانی: ژانویه 7، 2020
ژانویه 2، 2020
نمایش داده: NOAA
Scripps

Mauna Loa رصدخانه (MLO) | CO جوی2
میانگین غلظت ماهانه | ppm = قطعات در میلیون

دو رکورد مستقل از CO2 تغییرات به صورت موازی در Mauna Loa. نمودار نشانگر دو رکورد با هم در پایین موجود است Scripps CO2 وب سایت برنامه.

زبانه زیر استفاده کنید برای مشاهده آخرین CO ماهانه2 داده ها، نمودار و لینک های مرتبط.

CO2 گذشته  CO2 حاضر.  CO2 آینده.