کمدین جان اولیور میزبان یک بحث نماینده ریاضی در مورد تغییرات آب و هوا. جان است مهمان ویژه بیل نای در یک قسمت از آخرین هفته امشب در HBO پیوست علوم پسر و 99 دیگران است.

این "تغییر آب و هوا بحث" توسط بازدید هفته امشب در مه 11، 2014 به یوتیوب آپلود شد.