برای تثبیت سیستم آب و هوایی زمین چه شرایط محیطی باید وجود داشته باشد؟  CO2.earth چند مفهوم اساسی برای درک ثبات آب و هوا در زمینه سیستم های زمین ارائه می دهد. پیوندهای موجود در مرحله 3 را به عنوان یک محل شروع احتمالی در نظر بگیرید. دور از جامع یا تمام شده است.