برای تثبیت سیستم آب و هوایی زمین چه شرایط محیطی باید وجود داشته باشد؟ CO2.earth چند مفهوم اساسی برای درک ثبات آب و هوا در یک زمینه سیستم های زمین ارائه می دهد. لینک های موجود در مرحله 3 یک مکان شروع احتمالی را در نظر بگیرید. خیلی دور از جامع یا تمام شده است.