چه شرایط محیطی باید وجود داشته باشد در سیستم آب و هوای زمین برای ایجاد ثبات؟ CO2.earth ارائه چند مفاهیم اساسی برای درک ثبات آب و هوا در زمینه سیستم های زمین است. لینک در نظر بگیرید در اینجا در مرحله 3 یک مکان شروع ممکن است. آن است که دور از جامع و یا به پایان رسید.