برای رسیدگی به مشکلات زیست محیطی جهانی که گونه ها و سیاره ما با آن روبرو هستند ، جهان باید درگیر آن شود. همه بشریت باید درگیر شود. دولت های ملی درگیر هستند. 

 

کشورهای 196