برای رسیدگی به مشکلات زیست محیطی جهانی که گونه ها و سیاره ما مواجه است، جهان باید انتخاب شود. تمام بشریت باید انتخاب شود. دولت های ملی مشغول به کار هستند.

کشورهای 196