اقدام کافی نیست. به مفید باشد، اقدامات باید انرژی جهان از کمک و سیستم های منابع را انتقال به موقع به پایداری برای کوتاه مدت و بلند مدت. بدانید که چه چیزی کمک می کند و چه چیزی نیست، در مورد سیستم زمین و شرایط یادگیری منجر به تثبیت CO2 در جو است. آموزش باز می شود تا مناظر و مسیرهای جدیدی را برای تحول. این یک گام عملی و انتقادی مهم است که افراد می توانند در پاسخ به تغییرات آب و هوا را است.

این صفحه وب کوتاه تعداد کمی از ایده ها و مفاهیم است که انتخاب شدند به طوری که آنها ممکن است یادگیری در مورد سیستم زمین، تثبیت کننده CO2 و مسائل مرتبط الهام بخش معرفی می کند. صرف نظر از منابع یادگیری و تحول شما الهام بخش است، در نظر گرفتن یک تصمیم عمدی به دنبال یادگیری در مورد سیستم و ثبات.