عمل کافی نیست. برای سودمند بودن ، اقدامات باید به انرژی و سیستم های منابع جهان کمک کند تا در کوتاه مدت و بلند مدت به موقع به پایداری بپردازند. دانستن اینکه چه چیزی کمک می کند و چه چیزی نیست ، یادگیری در مورد سیستم ها و شرایط زمین منجر به تثبیت آن می شود CO2 در جو یادگیری مسیرها و مسیرهای جدیدی را برای تحول باز می کند. این یک اقدام عملی و بسیار مهم است که افراد می توانند در پاسخ به تغییرات آب و هوا گام بردارند.

این صفحه کوتاه تعداد کمی از ایده ها و مفاهیم انتخاب شده را معرفی می کند تا آنها را به یادگیری در مورد سیستم زمین القا کند ، CO2 تثبیت و مسائل مربوط به آن. صرف نظر از اینکه منابع یادگیری و دگرگونی بیشترین الهام را از شما دارند ، تصمیم گیری آگاهانه را برای دنبال کردن یادگیری در مورد سیستم ها و ثبات در نظر بگیرید.