تثبیت سازمان دیده بان
O از طریق اکسل X 2 درست، چگونه کار می کند، پیشنهاد،
به این سه مورد مراجعه کنید بنزین اصلی گلخانه کار 1 برای تثبیت غلظت است Co2 در جو.

تثبیت سازمان دیده بان

o   درست از طریق اکسل X 2، چگونه کار می کند، پیشنهاد،

رجوع به این مسئله سه گانه شود. رئیس گاز گلخانه ای کار 1 برای ایجاد ثبات در غلظت است Co2 در جو.