پایداری: مجله رکورد (پوشش)CO2سلف .Earth است، CO2Now.org است، در نسخه اکتبر 2010 از برجسته پایداری: مجله علمی ضبط. از ویژگی های بخشی از یک بررسی از وب سایت پایداری در مقاله، پایداری وب.

در اینجا گزیده ای برجسته از مقاله است

"بر اساس این نظریه که اگر افراد بیشتری را ببینید اعداد، آنها را از اضطراری بودن وضعیت، بیشترین تعداد تا به روز تسلط صفحه اصلی را تشخیص دهد."

پایداری صفحه 309 (دوره 3، شماره 5)